Veel gestelde vragen | Verklarende termen | Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


1.    Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Iedere overeenkomst en handelsrelatie tussen de ALBAFLOORS BVBA (hierna ALBAFLOORS) en haar mede-contractant (hierin aangeduid als “klant” ) wordt uitsluitend beheerst door de hierna vermelde bedingen, geen enkele uitgezonderd, die door de klant zijn gelezen, begrepen en aanvaard. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van deze voorwaarden.  

In geval van tegenstrijdigheid heeft de Nederlandstalige tekst van de Algemene Voorwaarden voorrang op elke andere taal.

 

2.    Kwaliteitsomschrijving

2.1. ALBAFLOORS verkoopt houtproducten, met in begrip van massief eiken vloerbekleding en samengesteld parket met een toplaag in eik alsook terrashout en hout voor gevelbekleding.  

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen staat ALBAFLOORS niet in voor het transport en de plaatsing van de houtproducten waardoor ALBAFLOORS ook niet aansprakelijk is voor schade ontstaan tijdens het transport en/of de plaatsing.

2.2. Volgens de gebruiken in de houtsector worden de producten, afbeeldingen, modellen en hoeveelheden zo getrouw mogelijk beschreven en aangeboden. Kleine afwijkingen in kleuren, schakeringen en dimensies zijn evenwel mogelijk. ALBAFLOORS is niet aansprakelijk voor dergelijke afwijkingen.
Voor het bestellen en plaatsen van een houten vloer dient men rekening te houden met een bepaalde hoeveelheid zaagverlies. Er dient dus meer hout besteld te worden dan de netto te dekken oppervlakte. Afhankelijk van de concrete ruimte, hoeken en uitsparingen, zal dit zaagverlies zich tussen 7% en 10% situeren.
Het is van belang om voldoende volume te bestellen om tijdverlies? extra transportkosten bij de plaatsing te vermijden en kleine nabestellingen uit te sluiten.
Voor nabestellingen van kleine hoeveelheden, beneden 10m², wordt steeds een forfait van 100 euro administratief aangerekend bovenop de prijs per eenheid van het product.  Hout is een natuurproduct met natuurlijke kleurverschillen. Bij nabestellingen zijn (geringe) kleurverschillen tussen de oorspronkelijk bestelde producten en de nabestelde producten niet uit te sluiten.
Directe blootstelling aan zonlicht kan op termijn kleurverschillen veroorzaken. Ook matten of andere decoratieve vloer- en/of gevelbekledingen kunnen na verloop van tijd voor kleurverschillen in het parket, het terras of de gevelbekleding zorgen. ALBAFLOORS is niet aansprakelijk voor aldus ontstane kleurverschillen.

2.3. Bij de plaatsing, het onderhoud en het gebruik van het parket dienen volgende voorschriften in acht te worden genomen :

Samengesteld parket, bestaande uit een multiplex met een toplaag in eik, mag rechtstreeks op de chape (dekvloer) of een bestaande tegelvloer worden geplaatst. Het is aangewezen om het samengesteld parket op de ondergrond te verlijmen (met een MS Polymeerlijm 1component, bij producten met tand en groef of een 2 Componentenlijm, bij producten zonder tand en groef). De chape of dekvloer moet voldoende droog zijn voor het verlijmen van het parket. Het vochtpercentage mag maximum 1.8% bedragen met vloerverwarming of maximum 2% bedragen zonder vloerverwarming. Indien het een anhedrietchape betreft dan zijn de maximum vochtpercentages maximum 0.3%, respectievelijk 0.5%. Indien de plaatsing gebeurd op een oude chape/ondergrond waar geen vochtscherm is, wordt het aanbrengen van een Primer aanbevolen vooraleer de vloer te verlijmen.

Oppervlakte toestand:
Bij verlijmde plaatsing is het noodzakelijk de sterkte en de cohesie van dekvloeren te con-
troleren door middel van hamerslag en krasproef, om na te gaan dat de ondergrond wel
sterk genoeg is om op te verlijmen.
Gaten en scheuren dienen gerepareerd te worden. Daarnaast moet ervoor gezorgd worden dat alles wat de hechting nadelig kan beïnvloeden (bv oude lijmresten) grondig verwijderd wordt.
De muur- en plafondbepleistering moet afgewerkt en volledig droog zijn. Onder volledig
droog wordt verstaan: max. 2,5% voor metselwerk en max. 5% voor bepleistering.
Een snelle indicatie van het vochtpercentage wordt meestal gemeten met electrische
vochtmeters. Deze metingen duiden ook meteen de vochtigste plaatsen aan.
Wanneer uit deze indicatie blijkt dat de vereiste waarden bereikt zijn, worden met de car-
buurmeter (de enige rechtsgeldige methode) enkele exacte metingen uitgevoerd.

Massief eiken parket moet steeds op onderparket worden geplaatst.

Massief hout moet minimaal 48 uren acclimatiseren in de ruimte waarin men het parket gaat plaatsen. Samengesteld parket  mag onmiddellijk worden geplaatst omdat dit parket niet of heel miniem gaat bewegen onder invloed van temperatuurverschillen.   

Het parket mag op vloerverwarming worden geplaatst. Bij het opstarten van de vloerverwarming dienen evenwel opstart voorschriften in acht te worden genomen. Deze voorschriften dient men te bekomen bij de installateur van de verwarmingsinstallatie. We verwijzen hiervoor eveneens naar de adviezen van het WTCB. We vatten enkele aspecten hierna samen maar wijzen erop dat de technieken en voorschriften evolueren. Onderstaande samenvatting is dus enkel  indicatief en niet bindend. Om te beginnen dient de zandcement afwerkvloer een week per cm dikte te drogen met een minimum van 4 weken. Daarna kan de vloerverwarming  (natte systemen: buizen in cement, beton, anhydriet) geleidelijk opgestart worden, met het water van de vloerverwarming tot 20°C op Dag 1. Dagen 2 tot en met 6 de temperatuur van het water telkens met 5°C verhogen tot maximum 45°C op Dag 6. Dit blijft behouden t/m Dag 10 om dan steeds met 5°C per dag te verminderen tot opnieuw 20°C op Dag 15.

Bij droogbouwsystemen kan u binnen 24u gewoon het systeem starten en beginnen met de montage van de parketvloer. Tijdens het leggen van de parketvloer dient u de vloer niet te verwarmen.

Als gevolg van haar werking brengt de vloerverwarming een temperatuur- en vooral ook vochtgradiënt in de houten vloerbedekking teweeg. Dit is ook de reden waarom de inwerkingstelling van een vloerverwarming – bij een equivalente relatieve vochtigheid in de ruimte – aanleiding geeft tot grotere bewegingen en vervormingen (dit geldt met name voor de schoteling en de opening van de voegen tussen de parketstroken). De vochtgradiënt is vooral opvallend gedurende de eerste dagen na de jaarlijkse inwerkingtreding van de vloerverwarming. Uit WTCB-proeven is immers gebleken dat de vochtgradiënt en de hiermee gepaard gaande houtbewegingen die bij een stationair regime veroorzaakt worden door de vloerverwarming verwaarloosbaar zijn. Om deze gradiënt te beperken, is het beter om een continu verwarmingsregime te voorzien dan een verwarming die regelmatig onderbroken wordt. Verder zou men er bij de jaarlijkse indienststelling op moeten toezien dat de watertemperatuur progressief verhoogd wordt.

De relatieve luchtvochtigheid en de temperatuur:
Een ruimte wordt 'droog' geacht wanneer de hygrothermische omstandigheden die er heer-
sen en die er meerdere opeenvolgende dagen worden waargenomen, binnen de volgende
grenzen blijven: -temperatuur van de lucht: 15-22°C  Aangezien deze het parket blijvend kunnen beschadigen (door bijvoorbeeld scheurvorming) dienen bruuske en grote temperatuurschommelingen te worden vermeden.  In aanwezigheid van een vloerverwarming zou de oppervlaktetemperatuur van de houten vloerbedekking beperkt moeten blijven tot maximum 28 °C. Een verhoging van de insteltemperatuur kan aanleiding geven tot een aanzienlijke daling van de relatieve vochtigheid (< 30 %) en tot een toename van de vervormingen (schoteling, opening van de voegen), wat aan de grondslag kan liggen van onomkeerbare schade (onthechting, breuk van de ondergrond …).

De relatieve luchtvochtigheid in de ruimte waar het parket ligt mag niet minder bedragen dan 50-60%. De plaatsing van een luchtbevochtiger wordt aanbevolen.

Het onderhoud van parket kan gebeuren met een licht vochtige dweil en een voedende onderhoudszeep of natuurzeep. De onderhouds- en reinigingsproducten dienen afgestemd te worden op de toegepaste afwerking van het parket (type olie, type vernis, …enz).

ALBAFLOORS is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet in acht nemen van voormelde voorschriften.

 

3.    Ontwerpen en Voorstellen

3.1. "Albafloors" is een handelsbenaming van de vennootschap naar Belgisch Recht ALBAFLOORS BVBA, met maatschappelijke zetel te 9420 Erpe-Mere, Oudenaardsesteenweg 253 en met ondernemingsnummer 0819.823.115.

Alle ontwerpen en voorstellen blijven eigendom van ALBAFLOORS en zijn intellectueel rechtelijk beschermd. De Klant wordt in geen enkel geval eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of ongeacht welke andere rechten op deze ontwerpen en voorstellen.

3.2. Elke offerte is geldig gedurende maximaal 4 maanden, waarna deze komt te vervallen. Elke overeenkomst komt tot stand op de maatschappelijke zetel van ALBAFLOORS te 9420 Erpe Mere, Oudenaardesteenweg 253. ALBAFLOORS sluit geen overeenkomsten op afstand. ALBAFLOORS behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren, zonder hiervoor enige verantwoording verschuldigd te zijn.

3.3.  Door het plaatsen van een bestelling erkent de Klant de door ALBAFLOORS aangeboden en geleverde producten en/of de aard van de producten (die tevens zijn beschreven op www.albafloors.be) te kennen.

Annulering van de bestelling of een deel ervan heeft geen grond tot niet-betaling van het bestelde.

 

4.    Levering

4.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen geschiedt de levering op de maatschappelijke zetel van ALBAFLOORS alwaar de producten dienen te worden afgehaald. Vanaf de levering draagt de klant het risico op verlies en/of schade. Eventuele transporten gebeuren steeds op risico van de klant vanaf het ogenblik van vertrek. De levering gebeurt steeds op de gelijkvloerse verdieping (niveau 0) en eventuele liften of kranen dienen door de klant en ten laste van de klant georganiseerd te worden. Eventueel personeel om de levering binnen te dragen of naar boven te dragen is te voorzien door de klant op zijn kosten. De chauffeur noch de plaatser(s) zijn hiervoor bevoegd. De ruimte waarin het parket dient geleverd en/of geplaatst te worden dient door de klant voorbereid te zijn. Dit betekent dat eventueel meubilair en andere installaties of decoraties verwijderd zijn door de klant. De chauffeur en/of de plaatsers van ALBAFLOORS zijn niet bevoegd om verhuis- of opruimingstaken uit te voeren of op zich te nemen.
De klant is verantwoordelijk voor het verwijderen van het afval of van de lege verpakkingen (karton, folie, plastiek,…enz) en de kosten hiervoor zijn steeds ten laste van de klant.

4.2. De klant dient te zorgen voor de vereiste vergunningen en kan zich bij weigering daarvan niet beroepen op overmacht.

4.3. Leveringstermijnen worden steeds bij benadering opgegeven zonder enige vaste verbintenis vanwege ALBAFLOORS en kunnen dus afwijken zonder dat de klant hiervoor een schadevergoeding kan vorderen. Wanneer de klant een exacte leveringstermijn wenst te bekomen, dient dit schriftelijk te worden aangevraagd.

 

5.    Garantie en protestverplichting

5.1. ALBAFLOORS garandeert dat de door haar geleverde producten beantwoorden aan de hoger uiteengezette kwaliteitsomschrijving.

5.2. De klant/klant dient de door ALBAFLOORS geleverde goederen onmiddellijk bij levering te controleren op gebreken. Bij gebrek aan een schriftelijk protest, uiterlijk 48 uur vanaf de levering, worden de door ALBAFLOORS geleverde producten geacht conform te zijn en vrij van gebreken. Het gebrek aan tijdig protest ontslaat ALBAFLOORS van iedere aansprakelijkheid voor zichtbare gebreken en/of gebrek aan overeenstemming.

5.3. De aansprakelijkheidsuitsluiting voorzien in artikel 5.2 geldt niet voor zover de wettelijke garantie van 2 jaar tot levering van een consumptiegoed in overeenstemming met de overeenkomst, zoals bepaald door de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek, van toepassing is. In dergelijk geval dient de consument ALBAFLOORS uiterlijk binnen een termijn van 2 maanden vanaf de ontdekking ervan op de hoogte te stellen van het gebrek aan overeenstemming.

Normale slijtage en/of een gebrek of schade veroorzaakt door nalatigheid of verkeerd gebruik of door niet in acht name van de voorschriften uiteengezet in de kwaliteitsomschrijving (door de klant/klant zelf of door derden) maakt geen gebrek aan overeenstemming uit en valt niet onder voormelde garantie.

Garantie wordt enkel gegeven op productiefouten van het materiaal en niet op bijkomende kosten. Garantie is altijd pro-rato. Garantie vervalt bij foutieve verwerking en/of onderhoud van de vloer. Op reeds gebruikt en/of verwerkt materiaal waarbij productiefouten waarneembaar zijn geweest tijdens de verwerking van de vloer kan niet worden gereclameerd. Garantie kan niet gegeven worden op de natuurlijke werking van het materiaal. Krimpnaden, kleurverschillen, kleurevoluties, .. e.d. vallen derhalve niet onder garantie. Een natuurproduct zijnde, zal een houten vloer altijd werken, t.t.z. bij een hoge luchtvochtigheidsgraad zal de vloer uitzetten, bij een lage luchtvochtigheidsgraad zal de vloer krimpen." Op lak- en/of olie-afwerking kan men onmogelijk een exacte levensduur plaatsen, daar dit afhankelijk is van het onderhoud en externe factoren.

5.4. ALBAFLOORS is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

 

6.    Betalingen

Behoudens indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen dient elke factuur van ALBAFLOORS betaald te worden voor afhaling/levering, doch uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Alle betalingen moeten worden gedaan op de maatschappelijke zetel van ALBAFLOORS. Betalingen gebeuren bij voorkeur door overschrijving of via bancontact op de terminal van ALBAFLOORS.
Indien de plaatsing door ALBAFLOORS wordt uitgevoerd dient 100% van alle materialen (parketvloer, lijmen, plinten,…enz) voorafgaand aan de start van de plaatsing volledig betaald te zijn evenals 50% van de geschatte of te verwachten kost voor de uitvoering van de plaatsing zelf.
Indien de plaatsing niet door ALBAFLOORS wordt uitgevoerd dient 50% vooraf betaald te zijn vooraleer ALBAFLOORS de bestelling in de productieplanning opneemt voor afwerking en dient 100% betaald te zijn voor afhaling en/of levering.

Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, brengt vanaf zijn vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest op aan de Belgische wettelijke intrestvoet die van rechtswege van toepassing is bij betalingsachterstand bij handelstransacties, vermeerderd met 2%, en met een minimum intrestvoet van 10% per jaar.  Elke begonnen maand wordt als verlopen beschouwd, zodat interest van elke begonnen maand voor de hele maand verschuldigd is.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag wordt, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 10%, met een minimum van 275 EUR en een maximum van 1.500,00 EURO en dit zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

Consumenten hebben recht op een gelijkwaardige vergoeding als deze bepaald in de twee vorige leden ten laste van ALBAFLOORS als deze in gebreke blijft haar betalingsverbintenissen aan de Consument te voldoen.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.

ALBAFLOORS heeft het recht de uitvoering van al haar verbintenissen op te schorten bij niet-betaling van één enkele factuur op haar vervaldag. ALBAFLOORS blijft eigenaar van de door haar geleverde producten totdat deze integraal zijn betaald.

De geleverde producten blijven eigendom van ALBAFLOORS tot integrale betaling van de hoofdsom, interesten en kosten. Ingeval de koper de producten intussen heeft verder verkocht, dan gaat de zekerheid van het eigendomsvoorbehoud over op de vordering van de koper uit hoofde van de wederverkoop.

 

7.    Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing. In geval van betwisting, zijn uitsluitend de materieel bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke zetel van ALBAFLOORS of van de woon- of vestigingsplaats van de klant bevoegd. Het keuzerecht hierover komt uitsluitend toe aan ALBAFLOORS.
   

8.    Nietigheid

De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meer (deel)bepalingen van deze voorwaarden heeft geen gevolgen op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere (deel)bepalingen ervan die onverminderd van kracht blijven. De ongeldige of niet-uitvoerbare (deel)bepalingen zullen vervangen worden door geldige en uitvoerbare (deel)bepalingen die het nauwst aanleunen bij de oorspronkelijke bedoeling.